SIDA-ს შესახებ

შვედეთის საერთაშორისო განვთარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida),  შვედეთის სამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანიც  მსოფლიოში სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობაა. ჩვენი საქმიანობით და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, შვედეთის გლობალური განვითარების პოლიტიკის შესრულებას  ვუწყობთ ხელს.